Varför SSF Cybersäkerhet

Dagens organisationer har flera säkerhetsrelaterade utmaningar när det kommer till att hantera, lagra och överföra information. De senaste åren har antalet bedrägerier, elektroniska attacker och cyberspionage riktade mot svenska företag och organisationer ökat. Aktörer tar sig in i system för att komma åt pengar, få tag i skyddsvärd information eller för att förstöra uppgifter. Konsekvensen kan bli att organisationers hela verksamhet påverkas.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet innebär bevarandet av sekretess, riktighet och tillgänglighet hos information. Information är en tillgång vilken, liksom andra viktiga affärstillgångar, har ett värde för en verksamhet och därmed behöver ett passande skydd. Informationssäkerhetsåtgärder syftar till att skydda information och informationssystem från obehörig åtkomst, användning, röjande, avbrott, modifiering, granskning, avspelning eller förstöring.

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet omfattar områdena datasäkerhet och kommunikationssäkerhet och avser de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att upprätthålla informationssäkerheten.

Normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet

Webbsidans information och testsida grundar sig på SSFs nya norm för IT-säkerhet.

SSF Cybersäkerhet Basnivå hjälper organisationen att vidta ett antal lämpliga och relevanta säkerhetsåtgärder vilka leder till en bra IT-säkerhet. SSF Cybersäkerhet Basnivå ska fungera som ett första steg i organisationers arbete att höja förmågan att möta risker kopplat till informationshantering och därmed även bidra till att stärka samhällets samlade informationssäkerhetsarbete.

SSF Stöldskyddsföreningen är normutfärdare och har i arbetet haft stöd med projektledning av PwC. Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Polisen har varit delaktiga i hela processen där MSB även är delaktigt i denna webbsida. Förutom detta har Svensk Handel, Svensk Försäkring, Svenskt Näringsliv, SBSC och SEM Group varit delaktiga i referensgruppen för att göra normen så användarvänlig som möjligt.

Vill du få tillgång till det formella dokumentet för normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet har du en länk här.

samarbetspartners_referensgrupp.png

Webbsidan

På den här webbsidan så har normens krav omarbetats till konkreta tips och råd för organisationens informationssäkerhetsarbete och en möjlighet att testa den förmåga som organisationen idag har i sin grundläggande IT-säkerhet.

Sidan drivs i ett samarbete mellan SSF Stöldskyddsföreningen och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) för att sprida kunskap riktat till små och medelstora företag om vilka åtgärder man kan vidta för att öka motståndskraften mot incidenter. SSF ansvarar för driften av sidan.

Certifiering

Normen innehåller grundläggande och konkreta krav som ska uppfyllas av små och medelstora organisationer för att kunna erhålla certifiering enligt SSF 1101 – SSF Cybersäkerhet Bas - Grundläggande IT-säkerhet. Läs mer om certifiering här.

Hur säkert jobbar du? Testa din IT-säkerhet

Testet består av sex olika områden för att ta temperaturen på ditt informationssäkerhetsarbete.

Starta testet!

Certifiera ditt företag

Visa att du tar din cybersäkerhet på allvar! Certifiera ditt företag eller din organisation! Vad väntar du på?

Läs mer om certifiering